Express-Miejski.pl

Ogłoszenie o przetargu

Powiat Ząbkowicki

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-03-06 do 2018-04-17

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa.

 

1) Dane dotyczące nieruchomości:
- Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Braszowice ( gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów na AM-2 jako działka nr 361 o powierzchni 1,9141 ha ( opis użytków: grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-PsIV)- 1,1248 ha, pastwiska trwałe (PsIV ) - 0,2953 ha, grunty orne (RV) - 0,4940ha ), KW SW1Z/00053031/3.

- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
Przedmiotowa nieruchomość - działka nr 361 położona w obrębie Braszowice ( gm. Ząbkowice Śląskie) objęta jest granicami terenu objętego:
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża „ Braszowice II”, Uchwała Nr I/5/2001 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2001 r. Symbol jednostki planist.:1.E
§ 8. Obszar 1.E „ na którym określa się istnienie zarejestrowanego złoża magnezytu lecz eksploatacja wymagać będzie od przedsiębiorcy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu górniczego „ Konstanty” sporządzonego w pełnym trybie przepisów szczególnych – do tego czasu zachowuje się dotychczasowy sposób wykorzystania gruntów na cele rolnicze oraz zakrzewień śródpolnych”
dla pozostałego obszaru działki o nr 361, który nie jest objęty ustaleniami wyżej wskazanymi mpzp, obowiązują ustalenia ze zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie”, uchwała Nr VI/19/2010 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 02 czerwca 2010 r.
Symbol jednostki planistycznej R: tereny rolnicze 
a) funkcja podstawowa- tereny rolnicze; wskazany zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego oraz obiektów przetwórstwa rolno- spożywczego,
b) funkcja równorzędna: nie ustalono, 
c) funkcja dopuszczalna: tereny sportu, rekreacji i wypoczynku, tereny związane z elementami wymienionymi w pkt. d),
d) dopuszczalne podstawowe elementy zagospodarowania terenu dla w/w funkcji: niezbędne ciągi komunikacyjne oraz sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej ( sieci dystrybucyjne i przemysłowe), obiekty gospodarki komunalnej, elementy zagospodarowania służące funkcji podstawowej.

- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata roczna ) wynosi: 459,- zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych)

2) Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80,-zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r.

4) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6) Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7) Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210), tel. ( 074) 8162-827 lub 8162 – 862. 

Ząbkowice Śląskie, dnia 05.03.2018 r. 

Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA