Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości w Ząbkowicach Śląskich przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości w Ząbkowicach Śląskich przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-05-08 do 2018-05-29

Uchwała Nr 305/2018

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 02.05.2018 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Na podstawie:

-art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn.zm.),

- § 1, § 3 ust.7 Uchwały Nr VI / 30/1999 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 11, poz. 515 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki stanowiące własność Powiatu Ząbkowickiego, położone w Ząbkowicach Śląskich, oznaczone w ewidencji gruntów i budynkow miasta Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum, na AM-14 następującymi numerami:

- dz. nr 12 o powierzchni 0,1138 ha – ul. Partyzantów,

- dz. nr 16 o powierzchni 0,3758 ha

Przedmiotowe działki opisane są w księdze wieczystej nr SW1Z/00059184/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.

W/w przedmiot uchwały opisano w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 305 / 2018
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz.121z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości:

POBIERZ TABELĘ ]

Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: do dnia 15 czerwca 2018 r.

Dot. osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw, poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

 Ząbkowice Śląskie 2 maja 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA