Express-Miejski.pl

REGULAMIN SERWISU Express-Miejski.pl

Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym Express-Miejski.pl

rozdział I. definicje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy Express-Miejski.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.express-miejski.pl.
 2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest AdvanArt, ul. Przejazdowa 14/14, 51-167 Wrocław, NIP: 887-163-41-89, REGON: 020510151.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
  1. Konto - dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Express-Miejski.pl pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w Express-Miejski.pl,
  2. Profil - zgromadzone w Express-Miejski.pl dane Użytkownika; Użytkownik może zmieniać, uzupełniać bądź ograniczać zakres danych zgromadzonych w Profilu,
  3. Forum - system komentarzy artykułów i galerii zamieszczanych na łamach serwisu, a prowadzony pod domeną http://www.express-miejski.pl/forum
  4. Newsletter - usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych egazet oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  5. Post - wypowiedź użytkownika na Forum
  6. Użytkownik - osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Express-Miejski.pl,
  7. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Express-Miejski.pl.  

rozdział II. warunki ogólne korzystania z usług

 1. Korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis Express-Miejski.pl jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany.
 2. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez serwis Express-Miejski.pl na własną odpowiedzialność.
 3. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Express-Miejski.pl jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).

rozdział III. rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie Express-Miejski.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.
 2. Podczas rejestracji w Express-Miejski.pl Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. nick,
  4. data urodzenia
  5. miejsce zamieszkania
  6. dodatkowe dane o charakterze demograficznym, wymagane jedynie w przypadku korzystania z usługi Newsletter
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Express-Miejski.pl,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 6. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis Express-Miejski.pl Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez serwis Express-Miejski.pl,
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Express-Miejski.pl,
  4. rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci Internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu Express-Miejski.pl,
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Express-Miejski.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników.
 8. Usługodawca może uzależnić świadczenie niektórych Usług od wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Użytkownik będzie każdorazowo informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Express-Miejski.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.
 10. W procesie rejestracji Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta.
 11. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w serwisie Express-Miejski.pl w miarę potrzeby.
 12. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych Konta innym osobom. Jeśli wskutek udostępnienia danych Konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Użytkownik.
 13. Użytkownik może korzystać ze wszystkich Usług świadczonych poprzez serwis Express-Miejski.pl w ramach jednego Konta. Użytkownik posiada jedną tożsamość w ramach wszystkich Usług.
 14. Likwidacja Konta następuje na żądanie użytkownika skierowany za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy (adres email kontakt@express-miejski.pl). Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.
 15. Likwidacja Konta nie wiąże się z usunięciem z Express-Miejski.pl utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 16. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź zlikwidować bez podania przyczyn Konto Użytkownika, jeśli:
  1. cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu Express-Miejski.pl,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu Express-Miejski.pl.
  4. Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści oraz reklamy w postach,
 17. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.
 18. Usługodawca powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź likwidacji Konta w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.
 19. Likwidacja lub zawieszenie Konta może mieć skutek w zaprzestaniu świadczenia innych usług poprzez Express-Miejski.pl. Jeśli Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności, po potrąceniu.

rozdział IV. odpowiedzialność stron

 1. Korzystając z usług świadczonych w serwisie Express-Miejski.pl każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
  2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  3. używania usług i narzędzi dostępnych w Express-Miejski.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  4. poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników
  5. stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracę infrastruktury informatycznej,
  6. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Express-Miejski.pl.
 2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Express-Miejski.pl, w szczególności jego hasła dostępowe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. IV.2 regulaminu.
 4. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczać reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym. Nie wolno też wykorzystywać Express-Miejski.pl do agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką portalu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie Express-Miejski.pl.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez serwis Express-Miejski.pl wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Usługodawcy, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu Express-Miejski.pl bądź poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności serwisu Express-Miejski.pl, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis Express-Miejski.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
 10. Użytkownik może korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę oprogramowania oraz powierzchni serwerowej w celu tworzenia i rozpowszechniania dowolnych utworów i treści, z zachowaniem poniżej określonych warunków.
 11. Użytkownik może rozpowszechniać wyłącznie utwory, których jest autorem bądź przysługują mu prawa do korzystania z utworów w sposób niezbędny do ich rozpowszechnienia.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Usługodawcę w sieci internet wszystkich utworów bądź tekstów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.
 13. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo bądź terytorialnie licencji na korzystanie z rozpowszechnionych utworów w dowolny sposób w celu promocji Express-Miejski.pl.
 14. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:
  1. rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
  2. używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,
  3. rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody,
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów.
 16. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. O zablokowaniu dostępu bądź usunięciu danych Usługodawca nie musi informować Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki problemów technicznych z działaniem Express-Miejski.pl, nieprawidłowości działania sieci internet, przerwy w działaniu Express-Miejski.pl związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu,
  2. szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
  3. skutki powzięcia przez inne osoby informacji o haśle Użytkownika,
  4. skutki uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania,
  5. skutki zaprzestania świadczenia usługi, w tym za usunięcie jego danych bądź utworów w przypadku likwidacji któregoś z Express-Miejski.pl lub likwidacji bazy danych osobowych.

rozdział V. warunki świadczenia Usług

 1. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, i jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.
 3. Usługodawca może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Forum, jeśli:
  1. Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,
  2. jeśli sposób korzystania z Forum bądź treści rozpowszechnianie na Forum pozostają w sprzeczności z ust. IV.1 bądź ust. 11 niniejszego Regulaminu,
  3. jeśli komentarze mają charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.
 4. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych egazet oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 5. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga złożenia przez Użytkownika odrębnej aktywacji.
 6. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej
 7. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletterów.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy świadczenia tych Usług.
 9. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi utrzymania każdej z Usług świadczonej w serwisie Express-Miejski.pl w każdym czasie. Usługodawca może dowolnie likwidować, zawieszać działanie bądź tworzyć nowe Usługi.

rozdział VI. przepisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.
 2. Powiadomienie o zmianie treści regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w serwisie Express-Miejski.pl, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w serwisie Express-Miejski.pl.
 4. Przez rejestrację w serwisie Express-Miejski.pl Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2009 r.

REKLAMA


REKLAMA