Express-Miejski.pl

Uchwała Nr 283/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Powiat Ząbkowicki

Uchwała Nr 283/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-02-13 do 2018-02-23

Uchwała  Nr  283/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 2.02.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

 Na podstawie:

-art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 ), 

- § 1, § 3 ust.7   Uchwały   Nr VI / 30/1999  Rady  Powiatu  Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999 r.  w sprawie   zasad   gospodarowania   nieruchomościami    stanowiącymi  własność Powiatu Ząbkowickiego ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 11, poz. 515 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość zabudowaną, stanowiącą  własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1, oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 21/2 o powierzchni 0,1055 ha, KW- SW1Z/00062420/3. 

W/w przedmiot uchwały opisano w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich,  ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                         

Załącznik nr 1 do uchwały nr 283 / 2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

     Zarząd  Powiatu  Ząbkowickiego  działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997   roku o gospodarce   nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r.,  poz. 121/  podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Adres nieruchomości,

nr  działki,

pow. działki,

nr  KW

 

            Opis

    nieruchomości

Przeznaczenie  nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego

m. Ząbkowice Śląskie  

 

 Cena  

nierucho-mości

 

Forma zbycia

 

1.

 

Ząbkowice Śląskie, ul. Proletariatczyków 1,

dz. nr 21/2

(obr.Centrum,

AM-13 ),

o pow.0,1055 ha,

 KW -SW1Z/ /00062420/3.

 

 

 

Nieruchomość   zabudowana  stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczy ków  1,   oznaczona ewidencyjnie jako  działka nr  21/2 ( Bi)  o pow. 0,1055 ha. Teren działki ogrodzo-ny ogrodzeniem  trwałym, zagospodarowa ny.  Na działce znajduje się budynek  biurowy oraz budynek garażowy. Dodatkowo na działce znajdują się drewniane komórki  ( nieujęte na mapie). Na terenie działki  znajduje się   pojedyn-czy drzewostan. Działka  na części zakrzaczona i zadrzewiona. Urządzenia infrastruktury technicznej ( energia , wodociągi, kanalizacja) znajdują się na terenie przedmiotowej nieruchomości.  Przez działkę  przebiegają podziemna sieć telekomunikacyjna wraz z kilkoma studzienkami.  Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej ul. Proletariatczyków

    W/w  budynek biurowy   w zabudowie wolnostojącej, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej około 1935 r.

 Budynek II piętrowy z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną.

    Dane techniczno- użytkowe budynku:

 Pow. użytk.bez piwnic: 691,42 m2          

 Pow. użytk. piwnic: 160,03 m2

 Kubatura: 4360 m3

 Pow. zabudowy.bud.  biurowego: 282m2

 Pow. zabudowy bud.. garażowego: 68 m2

 Pow.użytk.bud. .garażowego: 50,45m2.

 

(  Przedmiotowa  nieruchomość jest

 w użyczeniu Starostwa Powiatowego

w Ząbkowicach Śląskich  )

 

Zgodnie z  uchwałą  nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodaro-wania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie  ( Dz. Urz. Woj.  Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404 ) obowązują następujące ustalenia dla przedmiotowej działki nr   21/2  , AM-13, obr. Centrum, 

m. Ząbkowice Śląskie:

- Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:

 A 9.1  MU1  

Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki: MU1- tereny zabudowy śródmiejskiej w formie zabudowy pierzejowej.

 

„ § 26. 1. Zabudowa śródmiejska

 o symbolach:

1)  MU1– podstawowe  przezna-czenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkanio -wa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej  wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem  terenu.”.

 

   Dodatkowe informacje:

- SK1- Strefa ochrony konserwatorskiej;  SAO- Stefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych SAO; Mury obronne.

 

      Dla wskazanego obszaru  Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.)

 

 

 566.501,-zł

(słownie:

pięćset sześćdziesiąt

sześć tysięcy pięćset jeden złotych)

 

Przetarg ustny nieogra-

niczony

  Ustala   się termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo  w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:  do dnia 19 marca 2018 r.

Dot. osób,   którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,  poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych prawa  własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.                                                                       

Ząbkowice Śląskie, dnia  2.02.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA